Fundusze inwestycyjne

Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy. Polityka inwestycyjna każdego z subfunduszy uzależniona jest od czasu, jaki pozostał jego uczestnikowi do osiągnięcia wieku emerytalnego – stąd nazwy funduszy od PPK inPZU 2025 do PPK inPZU 2065, gdzie rok w nazwie funduszu określa przybliżoną datę przejścia uczestnika na emeryturę. Ich polityka inwestycyjna będzie się zmieniać w miarę zbliżania do wspomnianej zdefiniowanej daty przechodząc z bardziej ryzykownej opartej o instrumenty udziałowe na bardziej konserwatywną związaną z instrumentami o niskim poziomie ryzyka. Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym.

Gdzie można nabyć fundusze TFI PZU?

  1. Naszym celem jest jak najefektywniejsze zarządzanie środkami powierzonymi nam zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
  2. Na koniec grudnia 2019 roku środki zarządzane przez krajowe fundusze inwestycyjne wyniosły blisko 268 mld zł wobec 257 mld zł na koniec roku poprzedniego – co oznacza wzrost o 4 %1.
  3. Likwidacja Funduszu lub subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne.
  4. W swojej ofercie mamy fundusze inwestycyjne o różnorodnych strategiach inwestycyjnych.
  5. Oszczędności w ramach PPK inwestowane będą w fundusze zdefiniowanej daty, czyli fundusze z określoną datą docelową inwestycji, która jest zbliżona do momentu przejścia na emeryturę.

Uruchomienie PPK nastąpiło 1 lipca 2019 roku i początkowo objęło największych pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązkiem wprowadzenia PPK zostali objęci również pracodawcy zatrudniający powyżej 50 pracowników. Docelowo, od 1 stycznia 2021 roku, system będzie wprowadzony u wszystkich pracodawców (z wyjątkami wskazanymi w ustawie o PPK). PPK mają obsługiwać towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które posiadają zgody i zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce. Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.

Fundusze inwestycyjne (TFI PZU)

Poza tym, w umowie o zarządzanie PPK, pracodawca będzie mógł zadeklarować dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5%. Oznacza to, że pracodawca każdemu pracownikowi będzie dodawał przynajmniej 1,5% ale nie więcej niż 4%. Uczestnik PPK będzie mógł także zadeklarować wpłatę dodatkową do 2%, co daje łącznie maksymalnie 4% (wpłata podstawowa i dodatkowa). W efekcie, na konto pracownika w PPK może wpłynąć łączna kwota od 3,5% do 8% wynagrodzenia. Prowadzenie PPK będzie wliczone w koszty uzyskania przychodu.

Fundusze cyklu życia

W 2019 roku, zgodnie z szacunkami serwisu Analizy Online, saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych oferowanych przez TFI na krajowym rynku było dodatnie i wyniosło 1,6 mld zł. Rynek finansowy reagował na wydarzenia gospodarcze zgodnie z przewidywaniami. Wszystkie grupy funduszy inwestycyjnych zanotowały wzrost y/y, na szczególną uwagę zasługuje segment akcyjny i surowcowy. Naszym celem jest jak najefektywniejsze zarządzanie środkami powierzonymi nam zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. W swojej ofercie mamy fundusze inwestycyjne o różnorodnych strategiach inwestycyjnych. W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KID.

inPZU – nowoczesna platforma inwestycyjna

Oszczędności w ramach PPK inwestowane będą w fundusze zdefiniowanej daty, czyli fundusze z określoną datą docelową inwestycji, która jest zbliżona do momentu przejścia na emeryturę. W zależności od wieku uczestnika poziom ryzyka będzie ograniczany – na początku środki będą inwestowane w aktywa o większym stopniu ryzyka (np. akcje), aby z czasem automatycznie zmieniać się w bezpieczniejsze (np. obligacje). Dzięki precyzyjnie określonej polityce inwestycyjnej funduszy zdefiniowanej daty rośnie bezpieczeństwo związane z zarządzaniem środkami w ramach PPK. Podmiot oferujący PPK powinien dać możliwość gromadzenia środków w co najmniej ośmiu różnych funduszach zdefiniowanej daty przeznaczonych dla różnych roczników osób zatrudnionych. Każdy fundusz zdefiniowanej daty zobowiązany jest lokować środki zgromadzone w PPK zgodnie z interesem uczestników PPK, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego.

PPK inPZU SFIO

Korzystamy z jej doświadczeń zgromadzonych przez ponad 200 lat działalności finansowo-ubezpieczeniowej oraz tworzymy filar pionu inwestycyjnego – PZU Inwestycje. Na 31 grudnia 2019 roku wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wyniosły 84,7 mln zł. Wpłata podstawowa do PPK wyniesie 2% miesięcznego wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu i 1,5% wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracodawcy.

PPK to system kapitałowy, który nie jest częścią systemu emerytalnego. Oszczędności na koncie pracownika są prywatne, na takiej samej zasadzie jak lokaty bankowe mogą być w każdej chwili wypłacone oraz są dziedziczone. Osoba oszczędzająca w ramach PPK będzie mogła swobodnie korzystać ze zgromadzonych środków na swoim rachunku po osiągnięciu 60 roku życia, bez względu na status aktywności zawodowej. GBP/USD. Impuls rosnący będzie kontynuował jego rozwój. Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszy towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. Likwidacja Funduszu lub subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne.

Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Na 31 grudnia 2019 roku, TFI PZU zarządzało aktywami netto w wysokości 21,2 mld zł., co oznacza 7,9% udział w rynku. Tym samym jest to jedno z największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych Eksperci szacują zagrożenie recesji w Niemczech na 59,4% w Polsce – na 31 grudnia 2019 roku zostało sklasyfikowane na czwartej pozycji w Polsce według raportów IZFiA (Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami). TFI PZU jest także liderem w segmencie pracowniczych programów emerytalnych wśród instytucji działających na tym rynku – z aktywami netto w wysokości 6,1 mld zł. Natomiast środki zgromadzone w funduszach PPK na 31 grudnia 2019 roku wyniosły 9 mln zł, co oznacza 10,5% udziału w rynku.

Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

To oferta dla osób, które szukają skutecznych sposobów inwestowania dodatkowych pieniędzy, a jednocześnie nie mają dość czasu i wiedzy, aby samodzielnie lokować swoje oszczędności na rynku kapitałowym. Fundusze inwestycyjne stanowią doskonałe uzupełnienie tradycyjnych form oszczędzania na kontach oszczędnościowych w bankach czy na lokatach bankowych. Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.